S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti o.k. variant, s.r.o.


Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok spoločnosti o..k variant s.r.o
Smreková 3380/9, 960 01 Zvolen.
IČO: 47 709 642 DIČ: 20 24 05 12 38
zápis v registri: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 26602/S

 (ďalej len „Reklamačný poriadok") sa riadi nasledovnými právnymi predpismi a zákonmi Slovenskéj republiky:

513/1991 Občiansky zákonník 
40/1964 Obchodný zákonník 
250/2007 Z. z.  Zákon ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
428/2002 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet úpravy
Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva spotrebiteľa,  zo zodpovednosti za kvalitu, akosť, omylu v množstve, druhu, ceny, apod., tovaru na ktorý bola poskytnutá záruka. A ktorý si zakúpil spotrebiteľ podľa uvedených právnych predpisov.

Vymedzenie pojmov
Na účely reklamačného poriadku sa rozumie
a) predávajúci: o..k variant s.r.o
Smreková 3380/9, 960 01 Zvolen.
IČO: 47 709 642 DIČ: 20 24 05 12 38
zápis v registri: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 26602/S
b) spotrebiteľ: osoba podľa uvedených právnych predpisov
c) produkt: výrobok, tovar, súčasť tovaru alebo služba, ktorý je dodávateľ
oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu v súlade so zápisom predmetu
činnosti v Obchodnom registri (ďalej len „tovar"),
d) miestom uplatnenia reklamácie: sídlo predávajúceho podľa písmena a),
e) reklamačným protokol: dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za chybu tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil:
a) má požadovanú kvalitu, rozmery a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom. A že jeho používanie bolo schválené podľa uvedených právnych predpisov,
b) je bez chýb a nedostatkov,
c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,
d) zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.
2. Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za chyby a nedostatky tovaru, ktoré:
a) existovali pri jeho prevzatí,
b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdený predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
3. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

Vymedzenie zodpovednosti
1. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za chyby a nedostatky tovaru, ktoré:
a) nemožno pokladať za chyby a nedostatky, ktoré sú vylúčené zo záruky nevzťahuje záruka podľa čl: Vylúčenie záruky tovaru
b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí.
2. Predávajúci nezodpovedá za chyby a nedostatky tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverne preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

Reklamácia tovaru
1. Spotrebiteľ má právo vytknúť chyby a nedostatky tovaru zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.
2. Chyby a nedostatky tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ v tejto lehote chyby a nedostatky nevytkne, jeho právo zaniká.
3. Ak ide o chyby a nedostatky tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť chyby a nedostatky tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
4. Ak spotrebiteľ nevytkne chyby a nedostatky tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká.
Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí chyby a nedostatky reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a kde vytkol chyby a nedostatky tovaru, jej popis a spôsob vybavenia..

Záruka tovaru
1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dobe dvadsaťštyri mesiacov alebo podľa osobitného predpisu1.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.
3. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.

Vylúčenie záruky tovaru
1. Záruka sa nevzťahuje na chyby a nedostatky tovaru, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil spotrebiteľ alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis major,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,
c) evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohol spôsobiť spotrebiteľ,
d) vznikli ako následok:
1. svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,
2. iných neodborných zásahov alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami,
3. nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.

Postup pri uplatnení zodpovednosti za chyby a nedostatky tovaru
1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za chyby a nedostatky tovaru (ďalej len „reklamácia") v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia je uplatnená dňom úplného a riadneho spísania protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov.
2. Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii tovaru predložiť chybný tovar a doložiť doklady, ktoré osvedčujú nákup tovaru od predávajúceho, najmä doklad o zakúpení, dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad. Ak spotrebiteľ spolu s tovarom nepredloží doklad podľa predchádzajúcej vety, predávajúci je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych
nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
3. Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2. predávajúci reklamačné konanie zastaví.
4. Ak spotrebiteľ uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho vyzve, aby tento tovar do siedmych dní vyzdvihol, inak ho zašle spotrebiteľovi na jeho náklady.

Prijatie reklamácie
1. Reklamáciu prijíma zamestnanec predávajúceho, ktorý je určený na prijímanie reklamácii spotrebiteľov (ďalej len „ zodpovedná osoba"). Pri uplatnení reklamácie zodpovedná osoba je povinná spísať protokol o reklamácii, ktorý po spísaní spotrebiteľ potvrdí. Jedno vyhotovenie protokolu o reklamácii predávajúci vydá spotrebiteľovi.
2. Na účel podľa odseku 1 je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje spotrebiteľa podľa osobitného predpisu.

Lehota na vyriešenie reklamácie
1. Ak ide o zrejmé chyby a nedostatky tovaru a na jej posúdenie netreba osobitne vypracovať posudok, predávajúci je povinný chyby a nedostatky tovaru podľa možností odstrániť bez zbytočného odkladu.
2. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním alebo svojou nespoluprácou.

Práva spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ je oprávnený žiadať aby:
a) ak ide o odstrániteľné chyby a nedostatky tovaru:
1. predávajúci ju odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty a na svoje náklady,
2. predávajúci chybný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť chyby a nedostatku.
b) ak ide o neodstrániteľnú chybu tovaru:
1. predávajúci vymení chybný tovar, alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak chybu nemožno odstrániť a táto chyba bráni riadnemu užívaniu tovaru.
2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o chybu alebo nedostatok, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru,
c) ak ide o opakujúce sa chyby a nedostatky tovaru:
predávajúci vymenil chybný tovar, alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak chybu síce možno odstrániť avšak táto chyba bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet chýb ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z chýb bráni riadnemu užívaniu veci.

Prevzatie tovaru spotrebiteľom
1. Ak spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predajcu a spotrebiteľ ho neprevezme v lehote, ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci je oprávnený účtovať skladné za tovar v sume 3,00 € za každý aj začatý deň uskladnenia. Lehota
na prevzatie tovaru určená predajcom nesmie byť kratšia ako desať dní.

2. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar ani po opätovnej výzve, predávajúcemu vznikne právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním a požívať jeho plody alebo zaslať ho spotrebiteľovi na jeho náklady.

Ukončenie reklamačného konania
Ak predávajúci odstránil chyby a nedostatky tovaru, alebo chybný tovar vymenil, podľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vybavenú. Vybavenie reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu. Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom.

Špecifické prípady
1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa osobitných predpisov.
2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na opravu tovaru primerane.


Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2014.

Ing. Lubomír Kováč, Konateľ spoločnosti

NzE2OD