S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru/služieb a určujú zásady obchodných vzťahov medzi :

Predávajúcim:

o.k. variant s.r.o.

Smreková 3380/9

960 01 Zvolen

IČO: 47 709 642

DIČ: 20 24 05 12 38

Zapísanú v : Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka 26602/S

(ďalej len „predávajúci“)

 

Kupujúcimi: Fyzickou alebo právnickou osobou (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou o.k. variant s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.ok-variant.sk (ďalej len ,,kupujúci“)

 

1.Vymedzenie pojmov

Na účely obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

tovar– produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služba, ktorý je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri,

objednávka- verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,

zásielka– tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,

potvrdenie objednávky predávajúcim– uzatvorenie kúpnej zmluvy,

kúpna cena– cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,

dodacia lehota– lehota, ktorá je garantovaná predávajúcim a je uvedená pri konkrétnom druhu tovaru,

tovar na špeciálnu objednávku– tovar na objednávku, ktorý je vyrobený podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho a nie je typizovaný v internetovej ponuke predávajúceho ani v katalógovej alebo inej ponuke výrobcu. Za tovar na špeciálnu objednávku sa považuje tiež tovar, ktorý sa nenachádza skladom u výrobcu.

 

2. Povinnosti a záväzky zmluvných strán

2.1. Predávajúci sa zaväzuje, že :

- dodá kupujúcemu požadovanú kvalitu, rozmer, druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

- vystaví a dodá kupujúcemu spolu so zásielkou faktúru (daňový doklad),

2.2. Kupujúci sa zaväzuje že:

- pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi tovar riadne prekontroluje prepravný obal. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, zásielku rozbaľte a skontrolujte, či je tovar poškodený. Ak áno ihneď na mieste spíšte s vodičom prepravcu zápis o reklamácii a zásielku pošlite späť. O tejto situácii je potrebné bezodkladne informovať na info@ok-variant.sk alebo na tel. č.: 0907 042 775 . V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po zistení závady a to najneskôr do 24 hod. e-mailom na info@ok-variant.sk kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky a opis poškodeného tovaru. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu jeho prepravy nesie prepravca.

- skontrolovať tiež počet balení a tento počet zapíše do prepravného listu, ktorý podpíše pri preberaní zásielky. Je to nevyhnutné pre prípad, že by nebola dodaná niektorá súčasť celej zásielky.

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške 100% v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. Vystavenie a zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www. ok-variant.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese info@ok-variant.sk , alebo telefonicky na tel. č. 0907 042 775 .

3.2. Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí obsahovať:

- presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet,

- cenu za mernú jednotku tovaru a celkovú cenu,

- cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.

Ďalej musí objednávka obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

a) ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia,

b) ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručeniu, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

3.3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a následne telefonicky a to maximálne do 48 hodín v pracovných dňoch od odoslania objednávky (neplatí pri telefonických objednávkach). Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

3.4. Objednávku je možné zrušiť:

-Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu info@ok-variant.sk, telefonicky, alebo písomne priamo na adresu sídla predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zruší objednávku po okamihu potvrdenia predávajúcim:

a) s poskytnutím zálohy- je predávajúci oprávnený ponechať si poskytnutú zálohu v plnej výške. V prípade, ak náklady predávajúceho spojené so zrušením objednávky sú vyššie ako poskytnutá záloha, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázateľnú výšku nákladov, ktoré mu v súvislosti so zrušením objednávky vznikli

b) bez poskytnutia zálohy- je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázateľnú náhradu škody vo forme stornopoplatkov vo výške 20% z celkovej sumy objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu tieto stornopoplatky, ktoré pokrývajú náklady spojené so zrušením objednávky a vrátením tovaru výrobcovi, resp. iné účely spojené so zrušením objednávky.

-Predávajúci má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu.

-Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil celú alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, max do 30 kalendárnych dní.

-Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

4. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

 4. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

 5. Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná vrátane platnej 20% DPH.

 6. Predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií.

 7. Pri špeciálnych objednávkach a v prípade, keď to bude predávajúci požadovať je kupujúci povinný pred potvrdením objednávky predávajúcim uhradiť zálohu vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky, jedným zo spôsobov podľa bodu

 8. Tento bod sa nevzťahuje naplatenie kúpnej ceny podľa bodu 8 písm. B. Za deň uhradenia zálohy sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho (kupujúci musí úhradu preukázať– napr. zaslaním kópie prevodného príkazu). Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu do 24 hod. odo dňa, keď kupujúci preukáže doklad o uhradení považovanej zálohy a až vtedy sa stáva objednávka záväzná. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho po jej potvrdení si poskytnutú zálohu v plnej výške ponecháva predávajúci na úhradu nákladov

Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Prevod na účet/Vklad na účet: Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.(1100) Číslo účtu: 2927910121/1100 . Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky, prípadne kupujúci uvedie do poznámky tiež svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň pripísania ceny na účet predávajúceho.

b) Dobierka kuriérom Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Zaručujeme dodanie tovaru priamo na adresu zákazníka.

5. Dodacie podmienky, lehoty a termíny

5.1. Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.

5.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Pred dodaním bude kupujúci vopred telefonicky kontaktovaný. V deň preberania zásielky bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho min. 1 hodinu pred príchodom.

5.3. Doba pre dodanie tovaru je zverejnená pri každej položke v internetovom obchode www.ok-variant.sk

- pri tovare ,,skladom“- je dodávka odoslaná najneskôr do 48 hodín

- pri tovare ,,na objednávku“, ,,v akcii“, ,,novinka“ - je štandardná dodacia lehota pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internetovej stránke. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany výrobcu sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať,

- pri tovare „na špeciálnu objednávku“ je predbežná dodacia lehota oznámená kupujúcemu pri telefonickom potvrdení objednávky. V prípade predĺženia predbežnej dodacej lehoty zo strany výrobcu sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.

5.4. V cene nie je zahrnutá vynáška do domácnosti, ak to nie je dohodnuté.

5.6. Tovar je dodávaný kupujúcemu v bežne aplikovaných obaloch.

5.7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou/Slovenskou poštou.

6. Prepravné a balné

 1. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak, ako je to uvedené v objednávke.

 2. Spoločnosť ok. variant, s.r.o. fakturuje výhradne v mene EURO.

 3. Cenník prepravného a balného

 • Slovenská pošta

 • UPS

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup). Kupujúci tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia.

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Predávajúci má právo vymáhať náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.). S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Tovar odporúčame poslať doporučene , keďže ako predávajúci neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Peniaze za tovar predávajúci vráti prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru.

Informácia pre kupujúceho: Kontaktujte nás písomne (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu: Pokiaľ ste tovar prevzali, zašlite ho späť na adresu : o.k. variant s.r.o., alebo nás kontaktujte e-mailom: info@ok-variant.sk.

 

8. Záručná lehota

 1. V prípade spotrebného tovaru sa záruka vzťahuje len na chyby materiálu, alebo montáže.

 2. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 3. V prípade, ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri prevzatí tovaru riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Rozhodujúcim dňom je deň vystavenia faktúry predávajúcim.

 4. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

  9.Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. čísle 0907 042 775 v pracovných dňoch( pondelok – piatok) od 8:00-16:00, e- mailom na info@ok-variant.sk, alebo poštou na adrese : o.k. variant s.r.o., Smreková 3380/9, 960 01Zvolen.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

Alternatívne riešenie sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ, ktorý  nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z ( http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ) . Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov,  kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu.   

  10.Ochrana osobných údajov

Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predajcovi za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom .

Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
11.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúseho a o zmene a doplnení ni niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

4. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.

5. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.

 

 

 

N2FmNDhkO